Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika maturitní obor

Číslo oboru:

18–20-M/01

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Studijní obor je pětiletý, zakončený maturitní zkouškou. V rámci zaměření tohoto oboru se žáci seznámí s multiplatformním jazykem Java. Tvorba webových aplikací je vyučována v jazycích HTML, CSS včetně skriptovacího jazyka PHP, databáze jsou vyvíjeny pomocí databáze MySQL. Dále se žáci naučí pracovat s počítačovými sítěmi, routery, DNS servery a dalšími síťovými prvky. Naučí se konfigurovat tyto zařízení stejně tak jako počítače a software.

Absolventi oboru naleznou uplatnění v takových oblastech, kde je zapotřebí dobrých znalostí výpočetní techniky. Absolventi oboru jsou úspěšní na trhu práce na pozicích techniků, IT specialistů, správců počítačových sítí, pracovníků servisu výpočetní a automatizační techniky.

Teoretické vědomosti jsou dobrým předpokladem pro další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Získané praktické dovednosti umožňují rychlé zapracování. Absolvent školního vzdělávacího programu Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika se uplatní:

 • v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru
 • v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky
 • jako technici měření a regulace

Předpokládané odborné kompetence – výsledky vzdělávání:

 • aplikuje výpočetní techniku při řešení zadaného problému,
 • navrhuje, vytváří a spravuje lokální počítačové sítě,
 • zpracovává návrhy prezentací s využitím softwarových grafických i multimediálních nástrojů,
 • navrhuje stroje, zařízení, prvky a komponenty do počítačem řízeného provozu nebo nevýrobních činností,
 • obsluhuje a udržuje provoz navržených systémů automatického řízení,
 • používá informační technologie pro diagnostiku stavů a detekci závad strojů a zařízení, navrhuje nápravná opatření,
 • užívá a ovládá kancelářské a grafické aplikace,
 • navrhuje a realizuje hardwarová řešení,
 • programuje a vyvíjí uživatelské, databázové a webové aplikace,
 • navrhuje, realizuje a administruje počítačové sítě,
 • instaluje a spravuje aplikační programy,
 • instaluje a spravuje operační systémy,
 • ovládá problematiku komunikace počítačů s periferními zařízeními (mikrořadiče, programovatelné automaty PLC),
 • využívá vyšších programovacích jazyků,
 • programuje, ovládá a spravuje programovatelné automaty PLC.

Má vědomosti o různých materiálech používaných v elektrotechnice, jejich zkoušení a to jak při výrobě prvků obvodů, tak i při zpracování konečných výrobků – zvláštní důraz klade na moderní polovodičové součástky a integrované obvody. Orientuje se ve způsobech technického zobrazování a různých druzích elektrotechnických výkresů a elektrotechnické dokumentace, rozumí této dokumentaci a orientuje se v ní, vyhodnocuje a zpracovává technickou dokumentaci.

Rozumí vlastnostem základních elektrotechnických obvodů a způsobech jejich využití. Má vědomosti o základních elektrotechnických montážních a elektroinstalačních pracovních operacích. Vypočítá základní parametry elektrotechnických obvodů. Má vědomosti o vlastnostech elektronických a elektrotechnických prvků používaných v analogovém i digitálním režimu. Orientuje se v základních i vybraných speciálních elektrotechnických měřeních. Používá měřicí přístroje a zpracovává a interpretuje naměřené hodnoty. Zná vlastnosti různých typů elektrických strojů a přístrojů, včetně jejich využití v různých oblastech. Využívá prostředky výpočetní techniky v elektrotechnic­kých aplikacích programování, vlastnosti operačních systémů. Má vědomosti o základech bezpečnostních předpisů a o zásadách bezpečnosti práce při projektování, výrobě, údržbě a provozu elektrických a elektronických zařízení a při práci na elektrických zařízeních. Využívá technickou dokumentaci samostatně, pracuje se všemi druhy používané specifické technické dokumentace, zpracovává dokumentaci s využitím počítače. Využívá katalog součástí a prvků (aktivních i pasivních). Provádí specifická elektrotechnická měření při použití moderních měřicích přístrojů včetně vyhodnocování naměřených výsledků, zpracování protokolů o měření. Umí používat moderní měřicí přístroje při specifických elektrických měřeních. Absolvent je připraven pracovat samostatně i v týmu, soustavně se sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj ve svém oboru a oborech příbuzných. Dále si během studia osvojil dovednosti používat vědecky fundované metody práce na odpovídající odborné úrovni a cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání v souladu s právními normami společnosti a zásadami demokracie. Absolvent disponuje schopností komunikovat v anglickém jazyce, především v písemné formě, vzhledem ke svému sluchovému znevýhodnění.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v oboru Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika je ukončeno maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Skládá se ze společné a profilové části. Žák musí úspěšně vykonat obě části.

Společná zkouška se skládá z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky, přičemž jazyky mají písemnou a ústní část, matematika pouze písemnou.

Profilová zkouška se také skládá ze dvou předmětů, žák si může vybrat z následujících: výpočetní technika a technika počítačů, elektrotechnika a matematika.

Každá zkouška profilové části se skládá ze 2 povinných částí, a to z praktické a ústní.

Top