Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Mechanik elektrotechnik (nástavbové studium)

Číslo oboru:

26 – 41 – L / 51

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Nástavbový studijní obor zakončený maturitní zkouškou prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali studiem učebního oboru elektrikář. Absolventi jsou připraveni vykonávat pracovní činnosti v oboru elektrotechniky, a to v průmyslu i službách, ve sféře soukromé i státní. Po ukončení studia získá absolvent přehled a dovednosti z oblasti automatizace, inteligentní instalace, zabezpečovací techniky, kamerových systémů a měření a regulace. Dále absolvent s pomocí projekčního software samostatně navrhuje elektrotechnická schémata a chápe funkci jednotlivých bloků nebo prvků. Používá jednotlivé druhy technických výkresů a schémat, rozlišuje materiály a součástky z hlediska jejich správné funkce. Absolvent ovládá vizualizaci a vzdálené ovládání prvků kamerových systémů a dalších prvků inteligentní instalace. V závěrečném ročníku žáci navrhují a realizují počítačové sítě.

Absolventi se mohou uplatnit v praxi při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů a přístrojů. Absolventi se mohou uplatnit i při projektování, ovládání a údržbě elektronických systémů z oblasti automatizace, inteligentní instalace, měřící a regulační techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, počítačových sítí.

Absolventi mohou najít uplatnění především v oblastech – profesích: elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, technik elektronických zařízení, provozní technik, aj.

Absolvent disponuje schopností komunikovat v anglickém jazyce, především v písemné formě, vzhledem ke svému sluchovému znevýhodnění.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik je ukončeno maturitní zkouškou.

Vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik je ukončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Skládá se ze společné a profilové části. Žák musí úspěšně vykonat obě části.

Společná zkouška se skládá z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky, přičemž jazyky mají písemnou a ústní část, matematika pouze písemnou.

Profilová zkouška se také skládá ze dvou předmětů, žák si může vybrat z následujících: automatizační technika, elektrotechnika a matematika.

Top